Impressie informatiebijeenkomsten KLIN©

Stichting Milo heeft twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over KLIN©, opdat nieuwe kinderen aangemeld konden worden voor de groep die begin september 2016 start.

De behandelcoördinator van KLIN©. Een terugblik op de bijeenkomsten die op zaterdag 21 mei en dinsdag 24 mei plaatsvonden in het KLIN© Atelier in Schijndel.

Beide dagen zijn goed bezocht door een mix van ouders, logopedisten, behandelcoördinatoren, groepskrachten, financiers en overige professionals. Na afloop werd het KLIN©-atelier omschreven met begrippen als ‘gedegen en intensief, ‘rijk aan Ondersteunde Communicatie’ en ‘netwerkversterkend’. Op beide bijeenkomsten was een KLIN© ouder aanwezig om zijn ervaringen met de bezoekers te delen en vragen te beantwoorden.

Doelgroep

Het KLIN© behandelprogramma is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor deze doelgroep ontbreekt het vaak aan passende materialen voor ontwikkelingsstimulering. Veel bezoekers toonden dan ook grote interesse voor ons communicatie-atelier, waar we zelf veel van deze materialen maken.

Ankergestuurde instructie

De bezoekers stelden veel vragen over het uitgangspunt van het behandelprogramma van KLIN©, de ankergestuurde instructie. Vanuit de begrippen die een kind al zelf gebruikt, maken we voor ieder kind een netwerk van woorden die we het kind gaan leren.  Dit woordnetwerk is de basis voor activiteiten die het kind doet bij KLIN©, zodat de begrippen die de kinderen gaan leren aan bod komen in de ervaringen die ze opdoen. Voor die activiteiten maken we Taal Activiteiten Kaarten. Hierop staan de begrippen die centraal staan in de activiteit en die dus hun oorsprong vinden in het woordnetwerk van het kind.

Speciaal voor Stichting Milo en het KLIN©-atelier zijn prentenboeken ontwikkeld voor de diverse ankers. Dit zijn thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Ieder anker stimuleert een specifiek onderdeel van de ontwikkeling en ook in de prentenboeken is een opbouw in zinsbouw, klankgebruik en rijm terug te vinden. Voorbeelden van ankerthema’s zijn het anker Bouwen, dat is gericht op actief bezig zijn en het anker Familie, dat is gericht op wie ben ik, wie staan er om me heen, hoe ziet mijn huis er uit en hoe ziet mijn lijf er uit.

Behandelteam

Veel bezoekers merkten op hoe intensief de samenwerking is tussen de KLIN© behandelaars en de andere therapeuten rondom het kind. De behandelvrije woensdag wordt ingezet voor de onderlinge afstemming. Het multidisciplinaire team bespreekt de behandeldoelen van de kinderen. Deze worden waar nodig bijgesteld. Met behandelaars op de groep en de intensieve inzet van therapeuten, ontvangen kinderen echt een programma op maat. De logopedist, de ergotherapeut, de fysiotherapeut en de behandelaars in het zwembad sluiten in hun behandeling aan bij het anker, zodat alle begrippen aangeboden worden vanuit eenzelfde kader. Ook behandelen zij zoveel mogelijk in de groep en in de hoeken waar het kind elke dag in werkt. Door de flexibiliteit en beschikbaarheid van therapeuten kunnen we heel goed rekening houden met het energieniveau en de alertheid van de kinderen. We werken soms 5 minuten met een kind, waar dat op een ander moment ook 20 minuten kunnen zijn.

KLIN© ouders

Tot slot was er veel interesse voor de betrokkenheid van ouders en anderen uit het sociale netwerk van het kind bij de behandeling. Hiermee wordt geborgd dat het communicatiesysteem van het kind samen met hen wordt ontwikkeld én ook daadwerkelijk in alle situaties wordt ingezet. De aanwezige KLIN© ouders gaven aan vooral in hun kracht gezet te zijn en ook handvatten gekregen te hebben om zelf uitbreidingen te kunnen doen in het communicatiesysteem en om anderen in het netwerk te kunnen informeren over de gewenste werkwijze.

Al met al waren deze informatiebijeenkomsten erg succesvol. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat reeds zes ouders hun kind  hebben aangemeld.  We hebben veel mensen enthousiast gemaakt over deze intensieve manier van behandelen. En we hebben hen geïnspireerd om initiatieven van kinderen met communicatief meervoudige beperkingen of taalontwikkelingsstoornissen te stimuleren door Ondersteunde Communicatie in te zetten. Wilt u meer informatie over het KLIN©-atelier? Stuur dan een bericht naar info@stichtingmilo.nl of bel Loes Luijten op 073 737 02 87

Gerelateerde Berichten