Raad van Toezicht

Samenstelling 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • De heer W.F. Prins (voorzitter; aandachtsgebied: Algemene bedrijfsvoering)
 • Vacature (aandachtsgebied: Zorg)
 • Vacature (aandachtsgebied: Sociale aspecten)
 • De heer M.W.M. Cantrijn (aandachtsgebied: Onderwijs)

Sociale aspecten

Een lid van de Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur over:

 • de manier waarop de toepassing van de zorg wordt vertaald en gebracht naar de eerste lijn van de sociale omgeving van de cliënt;
 • de manier waarop ouders/belangenbehartigers hierbij verantwoord worden betrokken.

Dit lid heeft jarenlang als ervaringsdeskundige in de landelijke participatieraad van een grote zorginstelling deelgenomen als vertegenwoordigster van ouders belangenbehartigers.

Gedragscode Raad van Toezicht

Tijdens de 4 vergaderingen per jaar toetst de Raad van Toezicht op welke wijze het bestuur de zorgvuldigheid en veiligheid van de cliënten tijdens de behandelingen waarborgt als maatschappelijke onderneming.

De Raad van Toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor een goed bestuur en zorgt voor benoeming, beloning, evaluatie en ontslag van het bestuur.

De Raad van Toezicht ziet toe op:

 • realisatie van de doelstellingen en het beleid van Milo;
 • de correcte uitvoering van de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Milo t.a.v. de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing;
 • transparante verantwoording aan alle belanghebbenden;
 • financiële verslaglegging.

Goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor:

 • vaststelling van het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
 • vaststelling van de begroting en jaarrekening;
 • vaststelling van de beleidsplannen van Milo waarin opgenomen dient te zijn de onderzoeksplanning met de Radboud Universiteit en de implementatie van nieuwe kennis;
 • het beleid m.b.t. de zorg voor een open dialoog met belanghebbenden;
 • aangaan of verbreken van duurzame samenwerking;
 • aangifte surseance van betaling en faillissement;
 • gelijktijdige beëindiging van arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk deel van de werknemers.

Financiën

Vastlegging van de geldstromen en activiteiten vindt plaats in Mizas, een speciaal ontworpen softwarepakket door Milo. Per activiteit en per module wordt tijd geregistreerd en vastgelegd in Mizas ter verantwoording aan alle stakeholders en als basis voor de opbouw van evidence (bewijs).

Een lid van de Raad van Toezicht is financieel deskundige en ziet vanuit die achtergrond toe op de wijze van administratievoering, rapportages en de transparantie daarvan. Hij/zij beoordeelt de jaarrekening voordat deze wordt aangeboden ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

Zorg

Het zorgprogramma van Milo wordt voorgelegd aan het lid van de Raad van Toezicht die inhoud als aandachtsgebied in de portefeuille heeft. Het lid beoordeelt het zorgprogramma vanuit zijn/haar achtergrond, deskundigheid en jarenlange ervaring in de zorgwereld. Hij/zij controleert de wijze waarop de zorgverlening in lijn met het goedgekeurde programma plaatsvindt en hoe de veiligheid van cliënten daarbij wordt gewaarborgd. Binnen de Raad van Toezicht deelt hij/zij haar bevindingen met de overige leden.

Algemene bedrijfsvoering

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter. Deze ziet vanuit een brede bedrijfsachtergrond en ervaring toe op de algehele bedrijfsvoering. De voorzitter ziet er op toe dat aan de doelstellingen van Milo op een verantwoorde en transparante wijze gestalte wordt gegeven. Dit in een goede balans met het maatschappelijk belang.