Partners

De BOSK

De BOSK wil mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen en stimuleren om al het mogelijke uit het leven te halen. Ze gaan uit van de mogelijkheden die mensen met een beperking hebben. De missie, visie en werkzaamheden van de BOSK zijn daarop afgesteld. De BOSK loopt en leeft met je mee, is een eerlijke bondgenoot vanuit passende empathie. De organisatie en haar leden bieden een begripvol, veilig en warm onderkomen voor alle lot- en bondgenoten. Aan de andere kant is de BOSK ook strijdbaar als belangenbehartiger. Voor velen geldt deze organisatie als wegwijzer in hun speurtocht naar passende voorzieningen, hulp en het leren omgaan met beperkingen. Ervaringskennis speelt in dit alles een cruciale rol.

De BOSK wil deze ervaringskennis ontsluiten, borgen en verspreiden, zodat die ten goede komt aan mensen met een lichamelijke beperking en hun omgeving. Het is vanuit deze overtuiging en levenshouding dat de BOSK veel aandacht heeft voor communicatie en de ondersteuning daarvan. Zonder dat is het krijgen en houden van (eigen) regie, autonoom handelen, zelfredzaamheid en het op eigen wijze vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van leven onmogelijk.

BOSK thema's over MCG/EMB

De BOSK, als vereniging voor mensen met een meervoudig complexe handicap, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je je als ouder gesteund weet in een fase van onzekerheid die niemand kan wegnemen. 

Juist dan is de ervaringskennis van andere ouders van grote waarde. Deze ervaringskennis hebben we in samenwerking met professionals ingezet om checklists en korte filmpjes te ontwikkelen.

Meervoudig Ondersteund is uitgewerkt in negen thema's: binnen deze thema's bieden we praktische checklists aan, met tips, handvatten en adviezen, en zijn er filmpjes geproduceerd, waarbij steeds een ander gezin aan bod komt met een ernstig meervoudig beperkt kind.

Naast informatie hopen we dat je hier kracht en inspiratie uit zult halen om toe te passen op je eigen situatie. (Later in het jaar komt verdere inhoudelijke informatie online beschikbaar, en worden er ouders aan andere ouders gekoppeld, om elkaar steun en een luisterend oor te bieden.)

Lees meer

 

Op 15 december 2018 hebben de leden ingestemd met het voorstel om de vereniging BOSK te splitsen in vier verenigingen voor CP, EMB, Schisis, Spina Bifida/Hydrocephalus. De BOSK houdt per 31 december 2018 na 66 jaar op te bestaan. 2019 staat volledig in het teken van het opbouwen van de vier verenigingen. In het eerste jaar blijven BOSK-leden lid van alle vier de verenigingen. 

Lees meer over deze splitsing.

 

Leerstoel Ondersteunde Communicatie

Sinds 1 oktober 2010 bestaat vanwege de BOSK een bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan Radboud Universiteit Nijmegen.  De leerstoel is op  zich tamelijk uniek, omdat het wereldwijd de eerste leerstoel is die zich volledig richt op praktijk-gestuurd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van OC. Inhoudelijk en financieel is de leerstoel in aanvang (2010-2013) mogelijk gemaakt door de stichting ‘De drie Triangels’, het Revalidatiefonds en Koninklijke Kentalis.

Als bijzonder hoogleraar is de heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom benoemd. De bijzondere leeropdracht is hem verleend tot het verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek op het terrein van Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps.

In 2013 is besloten dat de leerstoel wordt gecontinueerd voor een periode van 5 jaar (tot 1 oktober  2018). In 2010 werd vanuit de leerstoel de Stichting Milo als zelfstandig behandelcentrum voor OC opgericht. Bij verlenging van de leerstoelperiode kwamen Koninklijke Kentalis en Stichting Milo overeen om voor de hele verlengperiode garant te staan voor de financiering.

 

Koninklijke Kentalis

Kentalis is ontstaan uit een samen gaan van de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG), Viataal en Sint Marie in 2009. De drie organisaties werden één en bieden zorg en onderwijs aan mensen voor wie horen en communiceren niet vanzelfsprekend is. In 2010 kozen ze om verder samen te gaan onder de naam Koninklijke Kentalis. Sindsdien ontwikkelde Kentalis zich tot hét kenniscentrum voor beter horen en communiceren. Koninklijke Kentalis en Stichting Milo financieren in gelijke delen de Leerstoel Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps.

Samen zijn Kentalis en Milo op zoek hoe zij elkaar kunnen versterken door complementariteit van hun kennis en diensten na te streven en zo goed mogelijk van elkaar te leren (best-practices). Daar waar Kentalis categoraal zorg verleent aan specifiek mensen met een zintuiglijke beperking, ontwikkelt Milo haar dienstverlening en kennis met en vanuit verschillende doelgroepen voor mensen met meervoudig bepaalde, complexe stoornissen en beperkingen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, schrift of gebarentaal.

 

Expertise Centrum Nederlands

Het Expertisecentrum Nederlands staat voor goed taalonderwijs en werkt aan een constante verbetering van het onderwijs in Nederland. Van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. het Expertisecentrum Nederlands zijn experts in wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelen praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere: trainingen, workshops, handreikingen en publicaties voor het onderwijs. Het Expertisecentrum Nederlands draagt wetenschappelijke inzichten en praktische oplossingen aan voor problemen op het gebied van taal en denken in het onderwijs. De medewerkers van EN hebben ruime ervaring met onderzoeksactiviteiten door het verrichten van wetenschappelijk, toegepast onderzoek en beleids- en effectstudies. Het Expertisecentrum Nederlands vertaalt wetenschappelijke inzichten naar ‘evidence based’ aanpakken en middelen voor onder meer leerkrachten, docenten en intern begeleiders, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.

Stichting Milo en Stichting OOK-OC! hebben in 2014 met EN een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het doel het gezamenlijk werven en uitvoeren van projecten ten behoeve van praktijk gestuurd onderzoek en de ontwikkeling van adaptieve onderwijs-/zorgprogramma’s voor kinderen en jongeren met ernstig, meervoudig bepaalde belemmering in de toegang tot communicatie, taalverwerving en geletterdheid. De projecten zijn gericht op valorisatie (omzetting van wetenschappelijke kennis naar praktijkkennis in de vorm van producten en diensten). Doel is te komen van ‘practice based evidence’ om te vormen tot ‘evidence based practice’. De expertise van EN op gebied van taalonderwijs en van Stichting Milo op het gebied van communicatie ontwikkeling en ondersteuning staan centraal in de samenwerking. Daarbij gaat het om het creëren van de best passende toegang tot ontwikkeling en leren vanuit de eigen leef- en woonomgeving.

Stichting OOK-OC!

Stichting Onderzoek en Ontwikkeling voor het  verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving  maakt onderdeel uit van de Milo-groep. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het realiseren en in stand houden van een praktijk-koppeling met het onderzoeksprogramma binnen de leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

  • het ontwikkelen van eigen onderzoek- en ontwikkelcapaciteit voor de doorontwikkeling van prototypen en halfproducten uit onderzoek naar functionele eindproducten, methoden of diensten, waaronder assessment-materiaal voor ontwikkelingsgericht een adaptief testen, op OC gebaseerde interventieprogramma’s, markstudies, effectstudies, gebruikersstudies naar nieuwe technologieën voor communicatieontwikkeling en –ondersteuning,  haalbaarheidsstudies;
  • het aanpassen van buitenlandse producten voor Nederlandse eindgebruikers (vaak taal- en communicatiegerichte aanpassingen);
  • het ontwikkelen van kennis-resources en databanken, software-engineering, leeromgevingen, serious/applied gaming en nieuwe mogelijke technologische ontwikkelingen die bij ondersteunde communicatie toegepast kunnen worden.
  • OOK-OC! innoveert en ondersteunt de kwaliteit van de dienstverlening binnen Milo.

Daar waar Stichting Milo (dynamische) assessment en behandelingen gericht op OC uitvoert, ontwikkelt en valideert Stichting OOK-OC! nieuwe producten en diensten, wel of niet in samenwerking met partners. Deze producten en diensten zullen door Milo, maar ook door anderen, in de praktijk gebracht kunnen worden ten behoeve van hun cliënten.

 

Overige samenwerkingspartners