KLIN© opent nieuwe deuren

De behandelprogramma’s van Stichting Milo brengen mogelijkheden boven water van kinderen die niet kunnen praten. KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie en voor de klink die deuren kan openen en de klinkers die nodig zijn voor het aanleggen van een weg voor communicatie.

Milo werkt met multidisciplinaire teams en heeft momenteel vier behandelprogramma’s. Het Communicatie Competentie Profiel (CCP) is de basis voor ieder behandelprogramma. ComOOK is gericht op ouderbegeleiding van kinderen van 0 tot 4 jaar. IkOOC is voor alle leeftijden en staat voor Ik Ontwikkel mijn Ondersteunde Communicatie. KLIN© is gericht op kinderen van 3 tot 12 jaar en bevat alle onderdelen van de andere behandelprogramma’s.

Behandeling

Net als bij alle andere programma’s start de KLIN© behandeling met een CCP, het fundament voor de behandeling. Dit is een analyse van de mogelijkheden van het kind en het uitgangspunt voor het opstellen van doelen en adviezen. Vervolgens worden de adviezen en doelen omgezet in concrete behandeldoelen. Gedurende drie ankerperiodes van 12 tot 14 weken worden de individuele behandeldoelen nagestreefd.

Net als bij de IkOOC-trajecten rijgt dynamisch assessment de behandeling vanuit diverse disciplines aan elkaar. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van Goal Attainment Scaling. In een volgende nieuwsbrief zal het werken via dynamisch assessment uitgebreider aan bod komen.

 

Rol Ouders

Een intensieve samenwerking met ouders is gedurende de hele KLIN©-periode de lijm die alles bij elkaar houdt. Bij KLIN© stimuleren we, net als in de ComOOK trajecten, communicatie-initiatieven thuis en leren de ouders om de initiatieven die het kind al neemt te herkennen.

Ouders verankeren in samenwerking met de medewerkers van KLIN© het communicatiesysteem van hun kind ook in de thuissituatie. Zo wordt de thuissituatie een veilige en constante basis als het kind eenmaal uitstroomt naar de best passende plek in het onderwijs. De uitstroom naar passend onderwijs is het stukje wat KLIN© echt KLIN© maakt. Juist de overstap van een zorgsetting naar een onderwijssetting biedt deze kinderen nieuwe perspectieven voor leren en ontwikkeling.

 

Ontwikkelingsgebieden

In het intensieve behandelingsjaar worden ondersteunende communicatievormen en -technologieën ingezet om de actieve woordenschatontwikkeling van de kinderen een boost te geven. Door deze te vergroten neemt begrips- en conceptvorming toe en wordt ontwikkeling ook in andere gebieden verder in gang gezet, zoals cognitie, oriëntatie en sociaal-emotioneel. Om deze ontwikkeling door te zetten is het van belang dat er een passende onderwijsvorm wordt gevonden waar het kind na KLIN© naartoe gaat.

 

Best passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs hebben we te maken met het samenwerkingsverband in de woonplaats van het kind. Daar wordt het kind aangemeld. In afstemming met het samenwerkingsverband worden de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de toekomstige leerling goed in kaart gebracht. Vanuit deze onderwijsbehoeften wordt gekeken welke school of scholen in de regio hieraan kunnen voldoen. Vervolgens bezoeken we samen met de ouders de scholen die in aanmerking komen.

Overdracht

160512-plankastWanneer uiteindelijk een school is gekozen start de periode van warme overdracht. We bespreken samen welke kennis en expertise een school zelf al heeft op het gebied van ondersteunde communicatie en vullen dit waar nodig aan met trainingen of workshops. De nieuwe leerkracht krijgt een uitgebreide instructie over het communicatiesysteem van het kind. Wij zetten alles op papier in een klapper, zodat ze dat er snel bij kunnen nemen. En we nemen ook stappenplannen mee, die direct opgehangen kunnen worden, bijvoorbeeld bij een plankast. De papieren instructie bestaat veelal uit beschrijvingen en de digitale instructie bestaat meestal uit foto’s en films. Zo wordt van het werken met bijvoorbeeld verwijzers in een plankast een filmpje gemaakt om te laten zien hoe activiteiten worden afgerond en opgestart. Ook nodigen we de nieuwe leerkracht en de gedragswetenschapper van de school uit bij KLIN©, zodat zij ook daar kennis kunnen maken met het kind.

Nazorg

Eenmaal gestart op de nieuwe school blijft Milo nog enkele maanden betrokken om de overdracht van het communicatiesysteem en de ingezette ontwikkeling uit het KLIN©-atelier goed te borgen. Praktisch houdt dit in dat we gemiddeld 8 uur per week beschikbaar zijn voor het kind, de ouders en de school. In afstemming met de school wordt deze tijd niet alleen gebruikt voor het modellen van communicatievormen en communicatie-aanbod in de nieuwe klas. Ook het doorontwikkelen van het communicatie-aanbod van ouders in de thuissituatie zoals dat bij KLIN© in gang is gezet, kan aan bod komen. Of het trainen van en afstemmen met de leerkrachten en professionals die vanuit de school bij het kind zijn betrokken. Door het aanleggen van verschillende ondersteunde communicatie-paden kunnen ook deze kinderen deelnemen in het onderwijs.

Gerelateerde Berichten

Wij volgen het leertempo van kinderen

In het KLIN© programma werken het kind en de ouders samen met de behandelcoördinator en met KLIN© behandelaars, zoals Hanneke van Bakel en met vakspecialisten zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten en logopedisten zoals Maria Moonen.  Lees meer
Lees meer

Rick leert van actieve kinderen

Hij was één jaar toen uit onderzoek bleek, dat Rick het Angelman syndroom heeft. Linda en Iwan hebben er direct voor gezorgd, dat Rick aan de slag ging met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie zodat hij zich sneller kon ontwikkelen.Lees meer
Lees meer