Een redeneerschema voor communicatieontwikkeling

Alle Milo programma’s zijn gericht op het stimuleren van de communicatie van mensen met een beperking die als gevolg hiervan ook belemmeringen ervaren.

Na de aanmelding is het Communicatie Competentie Profiel (CCP) veelal de eerste kennismaking met Milo.

Een CCP traject geeft inzicht in de vaardigheden van de cliënt en in mogelijkheden voor de omgeving om de communicatieontwikkeling te stimuleren.

Net als in alle Milo trajecten wordt ook in een CCP traject nauw samengewerkt met het sociale netwerk van de cliënt Deze werkwijze biedt concrete aanknopingspunten om vanuit diverse communicatiepartners samen te werken aan het stimuleren van de communicatie van de cliënt.

Kerndomeinen

Bij communicatie speelt veel meer dan alleen de (on)mogelijkheid van spreken. Het is bijvoorbeeld ook van belang dat je je aandacht goed vast kunt houden. Dat je jezelf kunt richten op dat wat je communicatiepartner vertelt. Dat je grip hebt op je omgeving en op wat er binnen die omgeving gebeurt. Al die informatie moet je kunnen ordenen. Je moet het in een bepaalde context (situatie) kunnen plaatsen om daarop te kunnen reageren in de vorm van bijvoorbeeld spraak, gebaren of het aanwijzen van een pictogram.

Al deze vaardigheden zijn te vangen in tien verschillende kerndomeinen: aandacht, waarneming, geheugen, cognitie, adaptatie, oriëntatie, sociaal-emotioneel, zelfredzaamheid, motoriek en taal. In het CCP traject worden voor ieder domein de beperkingen, belemmeringen, vaardigheden en mogelijkheden van zowel de cliënt als diens omgeving in beeld gebracht.

Werkwijze

Het CCP komt tot stand door middel van dynamisch assessment. We doen onderzoek, observeren en analyseren. De observaties vinden niet alleen plaats in de thuissituatie van de cliënt, maar ook in andere leef-/leeromgevingen, zoals de school, de naschoolse opvang of bij opa en oma tijdens de vaste oppasmiddag.  Op die manier ontstaat een compleet beeld van hoe de cliënt communiceert in  diverse situaties (contexten). We brengen zijn of haar sterke- en ontwikkelkanten in beeld voor alle kerndomeinen: Hoe doet de cliënt dat? Wat lukt al goed? Hoe compenseert de cliënt voor de dingen die moeilijker voor hem of haar zijn? En, niet onbelangrijk, wat doen communicatiepartners om de cliënt te ondersteunen in de communicatie?

We krijgen een goed beeld van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt én de omgeving door de tien kerndomeinen continu in samenhang met elkaar te brengen. De mogelijkheden van de cliënt zijn duidelijk en daarmee de stapjes die gezet kunnen worden in de ontwikkeling. Er ontstaat ook inzicht in de manier waarop ondersteuning voor deze ontwikkelstappen ingezet kan worden door uit te gaan van het juiste niveau op alle kerndomeinen.

CCP traject

Een CCP traject duurt gemiddeld 6-8 weken en resulteert in een Communicatie Competentie Profiel die zichtbaar is gemaakt op een poster en een folder. De folder is de leeswijzer voor de CCP poster en beschrijft hoe je het CCP moet interpreteren aan de hand van het persoonsbeeld van de cliënt: Wie is hij/zij? Wat zijn karaktereigenschappen, interesses en behoeften van hem of haar?  

Tenslotte gebruiken we het CCP om samen te bepalen welke stappen gezet moeten worden om de cliënt verder te brengen. We kiezen welk hulpmiddel of combinatie van hulpmiddelen daarin de passende ondersteuning kan bieden. Indien gewenst wordt het CCP traject gevolgd door een individueel behandeltraject (IkOOC). Veelal is dit het geval.

Gerelateerde Berichten